Az egészségügyi felelősségvállalás elfogadása elengedhetetlen a közös munkához, ezért
kérlek, olvasd el az ÁSZF erre vonatkozó pontját.
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal.
A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések
esetén a megadott elérhetőségeken a Szolgáltató rendelkezésre áll.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://futoterapia.hu) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
  A szolgáltató neve: Fejes Dóra egyéni vállalkozó
  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1117, Budapest, Alíz utca 6/A/
  5/10
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
  használt elektronikus levelezési címe: info@futoterapia.hu
  Telefonszáma: 06209471634
  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fejér Megyei Kormányhivatal
  A szerződés nyelve: magyar
 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
  2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
  értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló
 3. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
  törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
  kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2.2. A jelen Szabályzat 2024. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
  Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató
  azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a
  weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos
  valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak
  tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek
  ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal
  tartalmának megtekintésére.
  2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
  megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
  megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
  feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 4. MEGVÁSÁROLHATÓ/IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
  4.1. A megjelenített szolgáltatások online rendelhetők meg. A megjelenített árak forintban
  értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
  4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását.
  4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
  Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 5. ELÁLLÁS JOGA
  4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó
  és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
  rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított
  14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
  Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  4.2. Nem illeti meg az elállási jog
  a. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
  adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  b. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
  követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
  meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően
  felmondási jogát elveszíti;
  c. (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében,
  ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (pl.
  workshopok, tréningek);
  d. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
  fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
  beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
  megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (online termékek, e-book-ok, képzések,
  videók stb.)
  4.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
  4.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
  4.4. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
  elérhetőségeken.
  4.5. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak
  minősülő Felhasználókat illeti meg.
  4.6. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a
  szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
  5.VEGYES RENDELKEZÉSEK
  5.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
  jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást
  saját maga követte volna el.
  5.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
  válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  5.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
  joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról
  történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az
  hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
  feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
  ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  5.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
  6.SZERZŐI JOGOK
  7.1. Miután a futoterapia.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a futoterapia.hu
  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése),
  újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus
  tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

7.2. A futoterapia.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos
hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
7.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domainneveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes
reklámfelületeire (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Spotify).
7.4. Tilos a futoterapia.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy
visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a futoterapia.hu weboldalon vagy azok
bármely része módosítható vagy indexelhető.
7.5. A futoterapia.hu név és az FDRT © Futóterápia név szerzői jogi védelmet és
védjegyoltalmat élvez, felhasználása tilos.
7.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén
Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként
bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek
tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői
ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 1. A FUTÓTERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÜLÖN
  SZABÁLYOK

  A szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó a szerződést Fejes Dóra egyéni vállalkozóval
  köti (székhely címe: 1117, Budapest, Alíz utca 6/A/ 5/10.)
  9.1. Felhasználási feltételek
  a. A szolgáltatás terápiás szolgáltatás, mely a fizikai és lelki egészség megőrzését tartja
  a legfontosabbnak.
  b. A szolgáltatást kizárólag saját felelősségre lehet igénybe venni a Beleegyező nyilatkozat
  aláírásával.
  c. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak orvosi felügyelet mellett sportolhat addig, amíg
  az orvosi szakvélemény ezt megengedi.
  d. Bármilyen sportsérülésért kizárólag a Felhasználó felel, ezt a felelősséget a Szolgáltatóra
  nem háríthatja át.
  16.2. Az Futóterápiás szolgáltatás feltételei
  a. Az Futóterápiás szolgáltatás egy, a Felhasználó személyére szabott privát terápia, mely a
  Felhasználót egyéni céljai elérésében segíti felépített mentális és fizikai programmal, melyet
  átruházni, másolni, továbbítani minden körülmény közt tilos.
  b. A Szolgáltató vállalja, hogy a legjobb tudását adja minden egyéni esethez.
  c. A Szolgáltató kötelessége, hogy az egyéni céloknak, lehetőségeknek megfelelő programot
  állítson össze, melyet folyamatosan felül kell vizsgálnia az igények, a rendelkezésre álló
  információk és a lehetőségek függvényében.
  d. A Szolgáltató kötelessége, hogy a megfelelő információgyűjtési lehetőségeket ingyenes
  formában biztosítsa.
  e. Az egyéni program figyelembe veszi a Felhasználó céljait, edzettségi állapotát és ezek
  függvényében a legkörültekintőbb módon készül.
  f. A futóterápia nem minősül edzéstervnek, felkészítő tervnek egyéni futócélok
  megvalósítására. Nem célja a teljesítmény növelése. Egyetlen célja a Felhasználó mentális
  állapotának javítása.
  g. A Felhasználónak egészségi állapotában (különös tekintettel a szív-és koszorúér panaszokra
  és sportsérülésekre) bekövetkező változásról azonnali tájékoztatási kötelezettsége van a
  Szolgáltató számára, melyet megtehet írásban, elektronikusan és szóban.
  h. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a végrehajtott futóterápiás programról visszajelzést
  ad (hiszen így valósulhat meg az esetleges korrekció).

i. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások megváltoztatására és az igények egyedi
elbírálására. Ezt a változást köteles 30 nappal a változást megelőzően a Felhasználóval
közölni.
j. Az ülés lemondását legkésőbb az időpont előtt 24 órával előre kérjük jelezze sms-ben vagy
telefonon. A 24 órán belüli lemondás esetén a kliens köteles kifizetni az ülés árát, amit átutalással kell
rendeznie. Kivételes esetek: vis maior, amikor valamilyen előre nem látott kényszerítő körülmény
miatt marad el a konzultáció (Pl. baleset, betegség). Amennyiben Szolgáltató mondja le aznap az ülést,
úgy a következő alkalom ingyenes, azért fizetni nem kell.
16.3. Fizetési feltételek
a. A Futóterápiás alkalmakért és az oldalon szereplő minden szolgáltatásért utólag fizet a
Felhasználó, a szolgáltatás teljesítésének napján, legkésőbb 23:59-ig.
b. Fizetési módok: bankkártyás fizetés a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámok
egyikére.
c. A fizetésekről szóló számlát a Szolgáltató állítja ki a Felhasználó számára.
g. Fizetési késedelemnek minősül a 16.3/a pont megszegése, mely esetében
fizetési felszólítást küld a Szolgáltató a felhasználónak. 30 napnál régebbi késedelem esetén a
Szolgáltató ismét felszólítja a Felhasználót. 50 napos késedelem esetén a Szolgáltatót jogi
képviselő bevonásával veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval melynek díjait 100%-ban
átterheli a Felhasználóra. Felhasználónak kell gondoskodnia a sikeres bankkártyás fizetés,
tranzakció feltételeiről.
h. – A 2024.01.01-től érvényes árakat a weboldal tartalmazza: https://futoterapia.hu
16.4. Felmondási feltételek
a. A Felhasználó bármikor kérheti a szolgáltatás megszűnését, melyet írásban kell megtennie
az info@futoterapia.hu email címre.
b. Szolgáltató is kezdeményezheti a szolgáltatás azonnali felfüggesztését,
vagy megszüntetését abban az esetben, ha szakmaiságát veszélyezteti az együttműködés
(például Felhasználó nem jelenik meg egy előre megbeszélt alkalmon). Szolgáltató abban az
esetben is kezdeményezheti a szolgáltatás azonnali felmondását, ha úgy ítéli meg, hogy a
Felhasználó megsértette becsületében, vagy sérült a bizalmi kapcsolat – mely szükséges a
közös munkához – a Szolgáltató és Felhasználó között. Szolgáltató által kezdeményezett
azonnali felmondás esetén írásban kell tájékoztatni a Felhasználót.
16.5. Az adatok különleges kezeléséről edzéstervezés során
a. A Felhasználó minden esetben köteles elfogadni az aktuális Általános
adatkezelési irányelveket.
b. A Felhasználó programterve, edzésnaplójának tartalma személyes adatnak minősül, melyek
harmadik fél számára nem adhatók tovább. Ehhez a felülethez a Szolgáltató férhet hozzá,
abból a célból, hogy a Felhasználó számára kiírt programot véleményezze,
elemezze, módosítsa, tervezze a célból, hogy a Felhasználó a lehető legnagyobb
mértékben fejlődjön.

 1. VÁLTOZÁS JOGA ÉS FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
  A weboldalon megtalálható Tartalmakban (blogbejegyzések, videók, hanganyagok, stb.)
  található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Szerző fenntartja.
  A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Tartalmakban naprakész információk
  szerepeljenek.
  A Tartalmakban található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző
  egyénre szabott tanácsa a Felhasználó számára, vagy bizonyos szolgáltatások igénybevételére.
  A Tartalmak olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az
  általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a
  legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Tartalmak felhasználásából eredő, mindennemű –

különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény
elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.


Budapest, 2024. január 1.